Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Data rozstrzygnięcia konkursu dotacji na produkcję energii z OZE

Po blisko18 miesiącach wreście dobre wiadomości dotyczące projektu FOTOWOLTAICZNEGO

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 uprzejmie informuje, że zakończył się etap oceny wykonalności projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Lista projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia umieszczona jest w treści ogłoszenia o konkursie oraz poniżej.

Obecnie trwa ocena strategiczna. IZ RPO WP planuje rozstrzygnąć konkurs na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 19 lipca 2018 r. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej do końca lipca br.

źródło informacji

Link do zakwalifikowanych projektów Miastko pozycja 42

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2018-07-11 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2018-07-11 12:58:24