Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


SERCEM ZA SERCE

  2021-01-24 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Sprawozdanie nr 1/01/2021

DotyczÄ…ce zbiórki pieniÄ™dzy na pomoc dla szpitala miejskiego w Miastku pod nazwÄ…  ,,Sercem za serce”

 

W oparciu o UstawÄ™ z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych .. ZarzÄ…d SpoÅ‚ecznego Komitetu Pomocy Szpitalowi w Miastku powoÅ‚anemu przez Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze skÅ‚ada sprawozdanie  o wynikach zbiórki publicznej ofiar w gotówce i sposobie zużytkowania zebranych Å›rodków


 

 

  1. W okresie od 07-04-2020 do 31-12-2020 dokonano dobrowolnych wpłat na konto (w formie wpłat na wskazane subkonto Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego) na łączną kwotę: 8.018,38 zł ( słownie złotych: osiem tysięcy pięćset osiemnaście złotych trzydzieści osiem groszy).
  2. Całą kwotę przekazano na wskazane konto Szpitala miejskiego w Miastku.
  3. O wynikach zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych Å›rodków podano do publicznej wiadomoÅ›ci poprzez umieszczenie w/w:
  1. Strona internetowa www.mtg.miastko.pl
  2. Dziennik Bałtycki
  3. GÅ‚os Pomorza
  4. Portal internetowywww.miastko.pl  www.miastko24.pl

    IV. ZarzÄ…d Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego dokonaÅ‚ kontroli wydatkowania przekazanych Å›rodków

 

                                                                                                Aleksander Szopa

Prezes ZarzÄ…du MTG


OGŁOSZENIE

  2020-12-03 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

UWAGA !

DYŻURY

W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK W godz. 1600 - 1800 w siedzibie MTG ul. Grunwaldzka 1 (wejście od ustrony prokuratury)

   Drodzy PaÅ„stwo czÅ‚onkowie MTG, ZarzÄ…d stowarzyszenia prosi o dokonanie wpÅ‚aty skÅ‚adek czÅ‚onkowskich za rok 2019 i 2020 do dnia 15.01.2021r. Osoby, które nie dokonajÄ… wpÅ‚aty zostanÄ… skreÅ›lone z listy czÅ‚onków MTG i nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y uczestniczyć w kolejnych projektach. Osoby którÄ™ zamierzajÄ… zÅ‚ożyć deklaracjÄ™ proszone sÄ… doÅ‚Ä…czenie dowodu wpÅ‚aty.
DeklaracjÄ™ i dowód wpÅ‚aty można wysÅ‚ać na e-mail: mtg@miastko.pl

konto Stowarzyszenia BGÅ» Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410

                                                                                                                              ZarzÄ…d MTG

...czytaj więcej


INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

  2020-09-09 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

         Szanowni CzÅ‚onkowie Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego Beneficjenci w projekcie ,,Fotowoltaicznym”. Zdajemy sobie sprawÄ™ z PaÅ„stwa oczekiwaÅ„ w sprawie realizacji projektu i fizycznym montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepÅ‚a na Waszych posesjach. Również jako ZarzÄ…d oraz wybrana z poÅ›ród czÅ‚onków MTG Komisja Przetargowa chcielibyÅ›my aby ta chwila nastÄ…piÅ‚a możliwie jak najszybciej. Jednakże procedura przetargowa w nowej obowiÄ…zujÄ…cej formule ( przetarg Unijny) rzÄ…dzi siÄ™ swoimi prawami, okreÅ›lonymi i zawartymi w Ustawie o Zamówieniach Publicznych do których w naszym przypadku MTG jest zobowiÄ…zane.                                                                                                                                  Informujemy PaÅ„stwo ,że w dniu 31-07-2020 r. nastÄ…piÅ‚o otwarcie ofert na dostawÄ™ i montaż systemów PV i pomp ciepÅ‚a czyli realizacjÄ™ zadania z dofinansowaniem prawie 85% z RPO dla Woj. Pomorskiego. W przetargu nieograniczonym zÅ‚ożono cztery oferty z nastÄ™pujÄ…cymi kwotami ofertowymi:

1. Pro-Eco Sp. z o.o. Al. ZwyciÄ™stwa 245/7 81-525 Gdynia                               5 279 316,40 zÅ‚

2. JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12A/1 80-297 Banino 5603 891,32 zł

3. Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. K Kudrowice 12 95-200 Pabianice             6 569 063,51 zÅ‚

4. EKO-SOLAR Sp. z o.o. Wszeradów 2 46-100 NamysÅ‚ów                              8 992 466,90 zÅ‚

   

Obecnie trwa szczegóÅ‚owa analiza ofert zÅ‚ożonych w postÄ™powaniu przetargowym oraz uzupeÅ‚niane przez oferentów dokumentów ( certyfikaty, karty techniczne mikroinstalacji i pomp ciepÅ‚a), potwierdzajÄ…cych speÅ‚nianie warunków udziaÅ‚u w przetargu.


PODPISANIE UMOWY

  2020-12-03 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

 

Komunikat ZarzÄ…du Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

         ZarzÄ…d Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego informuje, że 3 grudnia 2020 roku w Centrum Informacji Turystycznej Aleksander Szopa Prezes ZarzÄ…du wraz z MieczysÅ‚awem Czarneckim Skarbnikiem ZarzÄ…du, podpisali umowÄ™ na wykonanie zadania pod nazwÄ… „ Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji fotowoltaicznych i 12 pomp ciepÅ‚a CO, wytwarzajÄ…cych energiÄ™ z odnawialnych źródeÅ‚ energii  o Å‚Ä…cznej mocy 1.149,10 kWp – jako element „wyspy energetycznej” / Miasteckiego Klastra Energii, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca inwestycji zostaÅ‚ wyÅ‚oniony w przetargu z zachowaniem rygorów obowiÄ…zujÄ…cych w Unii Europejskiej. Ostatecznie po szeregu odwoÅ‚aÅ„ przetarg zostaÅ‚ skutecznie i prawomocnie zakoÅ„czony.

     

       WykonawcÄ… zostaÅ‚a firma FlexiPower Group Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Kudrowicach. Wykonanie dokumentacji projektowej ww. instalacji , ich montaż, opomiarowanie oraz oznakowanie bÄ™dzie wykonane przez firmÄ™ montażowÄ….

W najbliższym czasie zostanie przedstawiony harmonogram wykonania poszczególnych etapów. Rozpoczynamy od audytów energetycznych przeprowadzanych na PaÅ„stwa posesjach.

        Zgodnie z umowÄ… z UrzÄ™dem MarszaÅ‚kowskim w GdaÅ„sku realizacja projektu bÄ™dzie wykonana do dnia 31 grudnia 2021 roku. W zaÅ‚Ä…czonym do umowy harmonogramie robót okreÅ›lono, że wykonawca rozpocznie prace projektowo-montażowe od
4 stycznia 2021 roku.

       JednoczeÅ›nie informujemy, że wartość kontraktu wynosi 6 569 063, 51 zÅ‚ brutto. Åšrodki finansowe w 85% pochodzÄ… z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, OÅ› Priorytetowa 10 Energia, DziaÅ‚anie 10.3 Odnawialne źródÅ‚a energii, p0oddziaÅ‚enie 10.3.1 Odnawialne źródÅ‚a energii wsparcie dotacyjne wspóÅ‚finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy: RPPM.10.03.01-22-0066/16-00. PozostaÅ‚e 15% stanowi wkÅ‚ad uczestników projektu, czÅ‚onków Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego.

ZarzÄ…d MTG szczególnie dziÄ™kuje wszystkim czÅ‚onkom Komisji Przetargowej powoÅ‚anej ze skÅ‚adu czÅ‚onków stowarzyszenia, wykonujÄ…cych swe obowiÄ…zki caÅ‚kowicie spoÅ‚ecznie. ZarzÄ…d dziÄ™kuje również CzÅ‚onkom Stowarzyszenia za wyrazy wsparcia i cierpliwość. ZarzÄ…d jest pewien, że wsparcia i cierpliwoÅ›ci wystarczy Nam wszystkim co najmniej do chwili zakoÅ„czenia tego projektu. Zapewniamy jednoczeÅ›nie, że nie jest to nasze ostatnie dziaÅ‚anie.

 

                     Prezes ZarzÄ…du

                                                           Aleksander Szopa 


Ogłoszenie o przetargu

  2020-06-23 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Miasteckie towarzystwo Gospodarcze ogłosiło przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeÅ‚ energii oraz 12 instalacji wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeÅ‚ energii

Dokumentacja przetargowa

Wyjaśnienia do przetargu

Sprostowanie do ogłszenia

Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu

=============================

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeÅ‚ energii oraz 12 instalacji wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeÅ‚ energii

Postępowanie przetargowe 29-06-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

   

 


Rodzaje paneli fotowoltaicznych

  2020-06-09 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Warto poczytać opinie fachowców o panelach fotowoltaicznych nowe technologie nie znaczy lepsze!

Rodzaje paneli fotowoltaicznych  źródÅ‚o kliknij w link

Kolejne opisy rodzaji paneli kliknij

Kolejne opinie na temat najlepszych paneli fotowoltaicznych

Opinie specjalistów

Panele słoneczne pierwszego typu o wysokiej sprawności

Panele sÅ‚oneczne pierwszego typu charakteryzuje wysoka sprawność. WÅ›ród nich wymienia siÄ™ ogniwa polikrystaliczne, wykonane w starszej technologii i rozpoznawalne jako niebieskie, wydajniejsze ogniwa monokrystaliczne, rozpoznawalne jako caÅ‚e czarne, oraz panele amorficzne.

NajlepszÄ… sprawnoÅ›ciÄ… mogÄ… pochwalić siÄ™ ogniwa monokrystaliczne (czarne) – waha siÄ™ ona w granicach 15 do ponad 20%, co przekÅ‚ada siÄ™ na dużą produkcjÄ™ energii elektrycznej przy wykorzystaniu mniejszej powierzchni. Im wiÄ™ksza moc paneli, tym mniej ich potrzeba, aby zasilić wszystkie sprzÄ™ty w Twoim domu. Ponadto tego rodzaju panele sÅ‚oneczne charakteryzuje wysoka elegancja, szczególnie w wersji Full Black. Wiąże siÄ™ ona z ciemnÄ…, jednolitÄ… barwÄ… krysztaÅ‚u krzemu oraz pozostaÅ‚ych elementów instalacji. DziÄ™ki temu caÅ‚ość lepiej komponuje siÄ™ z rozmaitymi pokryciami dachowymi. Ten rodzaj paneli fotowoltaicznych charakteryzuje także wysoka trwaÅ‚ość i odporność na warunki atmosferyczne, dziÄ™ki czemu efektywność produkcji jest wysoka nawet po 30 latach.

...czytaj więcej


Dofinansowanie do FOTOWOLTAIKI

  2019-09-14 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

MiÅ‚o jest nam poinformować czÅ‚onków MTG, że otrzymaliÅ›my dofinansowanie do projektu pn. „Poprawa efektywnoÅ›ci energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach oÅ›ciennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeÅ‚ energii – element „wyspy energetycznej ” Miasteckiego Klastra Energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, DziaÅ‚anie 10.3 Odnawialne źródÅ‚a energii, PoddziaÅ‚anie 10.3.1 Odnawialne źródÅ‚a energii – wsparcie dotacyjne. Partnerem WiodÄ…cym projektu jest UrzÄ…d Gminy Miastko.

Dofinansowanie jakie otrzymaliśmy to 82,60%.

Dalsze poczynania w realizacji projektu ZarzÄ…d ustali w poniedziaÅ‚ek, o walnym zebraniu uczestników projektu poinformujemy już niedÅ‚ugo na naszej stronie. Przypominam paÅ„stwu, że czÅ‚onkowie MTG i uczestnicy projektu zobowiÄ…zani sÄ… do wpÅ‚aty 40 zÅ‚ w poczet skÅ‚adki czÅ‚onkowskiej na konto Stowarzyszenia.

konto Stowarzyszenia BGÅ» Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410

 


Nowy program

  2019-07-25 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Program „Mój prÄ…d”, czyli dotacje do instalacji PV – PRZEWODNIK. Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Ile?

RzÄ…dowy pomysÅ‚ na rychÅ‚e pojawienie siÄ™ na polskich domach setek tysiÄ™cy instalacji z panelami sÅ‚onecznymi jest prosty. Wystarczy wyÅ‚ożyć swoje pieniÄ…dze, a rzÄ…d dorzuci nam 5 tys. zÅ‚. Każda osoba fizyczna inwestujÄ…ca w instalacje fotowoltaiczne może liczyć na zwrot do 50 proc. kosztów, ale nie może to być wiÄ™cej niż 5 tys. zÅ‚. Programem objÄ™te sÄ… instalacje o mocy 2-10 kilowata (kW). Jedynym dokumentem uprawniajÄ…cym do wypÅ‚aty Å›rodków, ma być potwierdzenie instalacji specjalnego licznika do obsÅ‚ugi instalacji fotowoltaicznej. Warto pamiÄ™tać, że jest jeszcze możliwość odliczenia 18 proc. kosztów inwestycji od podatku. - W takim przypadku odliczać bÄ™dziemy od kwoty pomniejszonej już o rzÄ…dowÄ… dotacjÄ™. Zatem przy przykÅ‚adowej instalacji za 25 tys. zÅ‚, po odliczeniu i dotacji, realnie zapÅ‚acimy za niÄ… nieco ponad 16 tys. zÅ‚. Budżet paÅ„stwa weźmie wiÄ™c na siebie ok. 9 tys. zÅ‚, czyli ok. 35 proc. Przy kosztach w okolicach 50 tys. zÅ‚, za instalacjÄ™ z dopÅ‚atÄ… i odliczeniem trzeba bÄ™dzie zapÅ‚acić ok. 37 tys. zÅ‚. W kieszeni zostanie 13 tys. zÅ‚, czyli 26 proc. ceny pierwotnej.

wiÄ™cej szczegóÅ‚ów na stronie www.wysokienapiecie.pl


Zmiany w programie "CZYSTE POWIETRZE"

  2019-01-31 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Po tym jak ogÅ‚oszono program Czyste powietrze, pod koniec roku 2018 wstrzymano go i obecnie zostaÅ‚ wznowiony. Niestety zmieniono warunki gÅ‚ównie dla zarabiajÄ…cych wiÄ™cej niż 1600 zÅ‚ na 1 osobÄ™ i okreÅ›lono , zmniejszono dotacjÄ™ uzależniajÄ…c jÄ… od dochodów i tak zarobki roczne:

  • do 85 528 zÅ‚ dotacja 18%
  • od 85 529zÅ‚ do 125 528 zÅ‚ dotacja 15%
  •  powyżej 125 528 zÅ‚ dotacja 0%

więcej na ten temat kliknij w link zmiany w programie czyste powietrze

więcej o programie w linkach poniżej

www.gramwzielone.pl

www.wfos.gdansk.pl


Informacje bieżące

  2019-01-29 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informacja ZarzÄ…du Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego dotyczÄ…ca dziaÅ‚aÅ„ statutowych w obszarze inwestycji w Odnawialne ŹródÅ‚a Energii

Szanowni PaÅ„stwo, czÅ‚onkowie i sympatycy MTG. ZarzÄ…d Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego w Miastku informuje, że z poczÄ…tkiem 2019 roku  podjÄ™liÅ›my dziaÅ‚ania zmierzajÄ…ce do pozytywnego rozstrzygniÄ™cia projektu fotowoltaicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na montaż 259 instalacji fotowoltaicznych, oraz 14 pomp ciepÅ‚a dla indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy Miastko, a także czterech gmin oÅ›ciennych (Trzebielino, KoczaÅ‚a, Tuchomie, Lipnica). W projekcie uwzglÄ™dniono zamontowanie urzÄ…dzeÅ„ odnawialnych źródeÅ‚ energii dla siedmiu budynków użytecznoÅ›ci publicznej i instalacjÄ™ paneli fotowoltaicznych na dachu budynku biura Lokalnej Grupy DziaÅ‚ania ,,Pojezierze Bytowskie” z Tuchomia. W ramach tych dziaÅ‚aÅ„, Prezes MTG wraz z PrzewodniczÄ…cym Rady Miejskiej w Miastku uczestniczyli w spotkaniu z v-ce MarszaÅ‚kiem UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego w GdaÅ„sku. Celem tego spotkania byÅ‚o uzyskanie informacji instytucji zarzÄ…dzajÄ…cej projektem RPOWP o szansach uzyskania dofinansowania na zÅ‚ożony przez nas wniosek. Przypomnieć należy, iż nasz projekt w trakcie oceny strategicznej uzyskaÅ‚ 75% punktów i uzyskaÅ‚ minimum procentowe okreÅ›lone w regulaminie konkursu. Jednakże 24 wnioski  otrzymaÅ‚y punktacjÄ™ nieznacznie wyższÄ… od naszej wyczerpujÄ…c alokacjÄ™ 121 mln.zÅ‚ Å›rodków przeznaczonych na ten konkurs. W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d Województwa Pomorskiego zdecydowaÅ‚, że w razie pojawienia siÄ™ oszczÄ™dnoÅ›ci w projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, wolne Å›rodki zostanÄ… przeznaczone na dofinansowanie naszego projektu. OszczÄ™dnoÅ›ci te wynikajÄ… z różnicy kursowej waluty w stosunku do zÅ‚otego, oszczÄ™dnoÅ›ci poprzetargowe i premie za terminowe i bezkolizyjne wykorzystanie Å›rodków Unii Europejskiej przez woj. pomorskie. TakÄ… informacjÄ™ uzyskaliÅ›my w trakcie wizyty w UrzÄ™dzie MarszaÅ‚kowskim. Informujemy, że nie zostaÅ‚ okreÅ›lony termin realizacji projektu, natomiast jednym z możliwych rozwiÄ…zaÅ„ dofinansowania jest transzowy system pomocowy, rozÅ‚ożony na trzy etapy w miarÄ™ Å›rodków możliwych do przekazania na ten cel.

...czytaj więcej


1  2  3  4  5  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.