• 733 593 738
  • mtg@miastko.pl
  • Quick Search:

Statut

2021-04-12 13:21:48   Eugeniusz Lisiecki

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Rozdział I

§1

1. Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów:
       a) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)
       b) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873)
        c) Niniejszego Statutu

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Miastko
2.  Działanie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej nie wyłącza współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi

§3

Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, którym może być także członek Stowarzyszenia.

§5

1.  Stowarzyszenie posiada własne logo, używa odznak, pieczęci i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
2.  Symbole organizacyjne Stowarzyszenia określa Walne Zgromadzenie Członków

§6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania
2.  O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1, lub wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków
§7


Stowarzyszenie utworzono na czas nieograniczony

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

1. Propagowania wiedzy na temat Unii Europejskiej
2. Tworzenia infrastruktury informacyjnej w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy strukturalnych
3. Wspierania działań samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych przyczyniających się do aktywizacji życia społeczno-gospodarczego regionu
4. Inspirowania wszelkich działań zmierzających do integracji kulturowej i gospodarczej z Unią Europejską
5. Pozyskiwania partnerów do tworzenia wspólnych projektów europejskich
6. Opracowywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej
7. Wspierania inicjatyw gospodarczych mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu, korupcji, patologiom społecznym, pauperyzacji społeczeństwa, aktywizacji regionów wiejskich
8. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
9. Inspirowania, propagowania, wykonywania i wspierania działań przyczyniających się do ochrony i poszanowania środowiska przyrodniczego , w tym szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii
10. Inspirowania, propagowania, wykonywania i wspierania działań przyczyniających się do poszerzania wiedzy i świadomości ekologicznej

11. Inicjowanie, wspieranie i realizacja inicjatyw na rzecz ochrony powietrza i ochrony środowiska poprzez realizację projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii na działkach i obiektach użyteczności publicznej, oświatowych,                wspólnot mieszkaniowych, i innych podmiotów gospodarczych  i społecznych oraz członków Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego.
12.  Organizowanie i współudział w tworzeniu klastra energetycznego i tym podobnych podmiotów i organizacji na rzecz ochrony powietrza i ochrony środowiska, poprzez realizację projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii.  §9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.  Popularyzację i podnoszenie poziomu wiedzy wśród pracowników samorządu terytorialnego, działaczy samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie: procesów       integracji europejskiej i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, świadomości i wiedzy ekologicznej
2.  Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, imprez okolicznościowych, charytatywnych, itp.
3.  Organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie wyznaczonym przez cel Stowarzyszenia
4.  Wydawanie biuletynów, folderów, ulotek informacyjnych
5.  Wspieranie działań w takich dziedzinach jak: rozwój gospodarczy, społeczny, współpraca z zagranicą, aktywizacja przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów, usług oraz regionu w Unii Europejskiej, rozwoju zasobów ludzkich, spraw obywatelskich, oświaty, dobroczynność, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, ochrona środowiska.
6. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działań zmierzających do pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskie
7. Opiniowanie przedsięwzięć, a zwłaszcza inwestycji wymagających dofinansowania z programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz sporządzania związanych z tym ekspertyz
8. Współdziałanie z władzami publicznymi, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
9. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
10. Realizację przez członków Stowarzyszenia jego inicjatyw przyczyniających się do ochrony i poszanowania środowiska przyrodniczego w tym szczególnie w zakresie energii odnawialnej i instalacji urządzeń służących jej wytwarzaniu oraz dystrybucji.
11.  Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych oraz umożliwienie aplikowania o środki pomocowe na realizację projektów dotyczących urządzeń odnawialnych źródeł energii.

§10

1.  Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy z organami administracji samorządowej i rządowej oraz innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi.
2.  Członkowie Stowarzyszenia opłacają składkę. Wysokość oraz sposób opłacania składki określa Walne Zebranie Członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym również cudzoziemcy, bądź zagraniczne osoby prawne bez względu na ich siedzibę.

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
    a)  Członków zwyczajnych
    b)  Członków wspierających,
    c)   Członków honorowych.
§13

1.  Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała pomoc w realizacji celów na jego rzecz, a zwłaszcza pomoc finansowa lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Do członków wspierających stosuje się postanowienia niniejszego statutu dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianych w tych postanowieniach
3.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia
4.  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, z dniem jej podjęcia, na podstawie pisemnej deklaracji. Deklaracja zawiera imię i nazwisko (firmę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy
5.  Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu

§14

1.  Członek zwyczajny ma prawo do:

    a) udziału w Walnym Zebraniu Członków
    b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
    c) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, organizowanych przez władze Stowarzyszenia
    d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia, żądać informacji o realizacji wyznaczonych celów
    e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
    f) zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia

2.  Członek zwyczajny zobowiązany jest do:


    a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia dbać o dobre imię i rozwój Stowarzyszenia
    b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
    c) regularnego opłacania składek

§15

1.   Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt. "a" do "e"
2.   Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia
3.   Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4.   Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich


§16


1.  Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

    a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
    b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej
    c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy
    d) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów
    e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych


2. Uchwałę o wykluczeniu lub skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, który jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty jej skutecznego doręczenia
3.  Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2. Rozdział IV Władze i organizacja Stowarzyszenia


§17

Władzami Stowarzyszenia są:

    a) Walne Zebranie Członków
    b) Zarząd
    c) Komisja Rewizyjna
§18

1.   Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów
2.   Skreślony
3.  Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).  Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne


§19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany przez Zarząd spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów Walne Zebranie Członków

§20


1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2.   W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
      a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
      b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście

§21

1.    Walne Zebranie Członków zwołuje się, co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca
2.   O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie, stronie internetowej MTG www.mtg.miastko.pl , słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy Miastko, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków
3.   Pierwsze Walne Zgromadzenie członków nastąpi w terminie 30 dni od daty rejestracji Stowarzyszenia

§22


Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1.   W pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków
2.   W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania z uwzględnieniem pkt. 3.
3.   Uchwały dotyczące zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte, gdy w zebraniu uczestniczy co najmniej połowa członków
4.    Uchwały Walnego Zebrania Członków uznaje się za podjęte, gdy opowie się za nimi co najmniej 2/3 z obecnych członków

§23

1.    Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
2.    Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:
        - przewodniczący,
        - zastępca i sekretarz
3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
        a) z własnej inicjatywy
        b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
        c) na umotywowane żądanie, co najmniej 5 członków zwyczajnych

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1.   Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
2.   Uchwalenie statutu i jego zmiana
3.   Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
4.   Uchwalanie planu finansowego i jego zmian
5.   Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
6.   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem
7.   Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia
8.   Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, których statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia
9.   Ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek
10.  Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
11.  Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu
12.  Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
13.  Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
14.  Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Zarząd

§25

1.   Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków
2.   Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika
3.   Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu. W przypadku jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes
4.   Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie
5.   Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu
6.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednaki niż jeden raz w miesiącu
7.   Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwały
8.   Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków
9.   Zarząd Stowarzyszenia dla obsługi administracyjnej może otworzyć biuro Stowarzyszenia określając jego organizacje i zakres czynności


§26

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.   Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
2.   Określenie szczegółowych kierunków działania
3.    Ustalenie budżetu i preliminarzy
4.    Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
5.    Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie
6.    Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników
7.    Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań
8.    Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
9.    Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
10.  Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)
11.  Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
12.  Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia
13.  Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Komisja Rewizyjna
14. Powoływanie Fundacji lub innych podmiotów do współpracy na rzecz działań statutowych Stowarzyszenia

§27

1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia
2.   Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, w tym: przewodniczącego wiceprzewodniczącego
3.   Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów

§28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą:

1.   Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
2.   Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
3.   Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu
4.   Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem
5.   Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium każdemu członkowi Zarządu osobno
6.   Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

§29

1.   Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym. w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
2.   Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę

§30

1.  Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
    a) upływu kadencji
    b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
    c) zrzeczenia się udziału w tych władzach
    d) odwołania przez Walne Zebranie Członków
2.  W wypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu Członków, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.

Rozdział IV
Majątek i fundusze§31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

§32

1.  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
            a) składki członkowskie
            b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w używaniu Stowarzyszenia
            c) dotacje
            d) darowizny, zapisy i spadki
            e) wpływy z działalności statutowej
2.   Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto
3.   Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia
4.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami

§33

Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie spraw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział V

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

1.    Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
2.    Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 21 ust.2 należy załączyć projekt stosownych uchwał
3.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia
4.   W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)


Rozdział VI
Przepisy końcowe

§35

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego

* - zmiany w statucie  z dniem 05-01-2023r.