• 733 593 738
  • mtg@miastko.pl
  • Quick Search:

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Łodzierz ZSP

2023-10-26 07:09:55   Eugeniusz Lisiecki

Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

realizuje projekt w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze.

Projekt współfinasowany jest ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Zakres operacji:

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel ogólny 2. Zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie LGD oraz wsparcie działań pro-środowiskowych

Cel szczegółowy 2.1. Ochrona, poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmian klimatu

Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego elementów w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu lub podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

 Tytuł operacji: „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej – Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy w celu realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych”

 Cel operacji: Ograniczenie emisji CO2 poprzez montaż odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna) na obiekcie użyteczności publicznej

 Planowane /przewidywane wyniki operacji/efekty:

 Wskaźnik rezultatu – liczba uczestników akcji dot. świadomości ekologicznej – 70 uczestników

W ramach realizacji operacji po zakończeniu części montażowej (montaż dwóch odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,96 kWp i instalacji solarnej 16 paneli rurowych) na bazie ich działania, w toku którego wytwarzana jest energia elektryczna i energia cieplna ze źródeł odnawialnych przeprowadzone zostaną działanie promocyjne (promocja montażu instalacji OZE) i trzy działania edukacyjne (znaczenie instalacji OZE dla ochrony środowiska przyrodniczego i przeciwdziałania zmianom klimatycznym). W działaniach edukacyjnych i promocyjnych planowany jest udział  min 70 uczestników. W efekcie przekazanej wiedzy i informacji wzrośnie ich wiedza na temat ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, tym samym wzrośnie ich świadomość ekologiczna.

 Wskaźnik produktu – liczba zamontowanych odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej – 2 instalacje

W efekcie realizacji operacji na obiekcie użyteczności publicznej – Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy zamontowane zostaną dwa odnawialne źródła energii, tj. instalacja fotowoltaiczna na dachu obiektu o mocy 15,96 kWp, oraz na gruncie instalacja solarna (16 paneli solarnych rurowych).

 Miejsce realizacji operacji: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy, Łodzierz 11 77-200 Miastko, działka nr 113/3 obręb ew. Węgorzynko gm. Miastko